اینجانب

    تعهد مینمایم که تنها محصول آموزشی را برای یادگیری شخصی تهیه مینمایم و به حقوق مولفین اثر احترام بگذارم. همچنین استفاده جانبی آن در بازار های مختلف مالی را با مسئولیت شخصی خود انجام میدهم و از این نکته آگاهم که مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز هیچ تبلیغی برای ورود من به بازار مالی خاصی را انجام نداده است.

    مطالعه بیانیه سلب مسئولیت