#12016

ستاپت بد نبوده مجتبی فقط بنظرم استاپت زیاد جاش خوب نیست تو ورودتم خیلی عجله کردی.