#12027

سلام ابوالفضل جان
عالی
فقط سناریوی سبزی که کشیدی بنظرم بازار رو رنج میکنه و خوب نیست ولی در کل خوبه تحلیلت