#12107

مجتبی جان با توجه به ساختار کارت درست بوده ولی چنگالتو زیاد خوشم نیومد