#12150

پوزیشن خوبیه ولی دلیل جای استاپتون چیه؟ چرا بالای سقف نزاشتین؟