#12161
navidtavassolinavidtavassoli
مشارکت کننده

پس از شکست ساختار و اصلاح، قیمت به خط میانی چنگال زوم برخورد کرد و بعد از آن دو CIB در ساختار قیمت رخ داده، منطقه سبز رنگ هم فشردگی قبل از ساختار CIB هست که با توجه به نکته های گفته شده در عصرانه فرصت مناسبی برای ورود برای خرید پوند هست، و استاپ هم در کف قبلی قیمت گذاشته می شود.

Attachments:
You must be logged in to view attached files.