خانه انجمن ها فروم نیوتنی ها تمرین پاسخ به: تمرین

#12196

چنگال قرمزتون خوب نیست مدیفای شیف کنید احتمالا بهتر بشه