#12242

این تحلیل خوبه اما بازم تو استفاده از ابزار خوب عمل نکردین و نکته بعدی اینکه جای استاپتون زیاد خوب نبوده احتمالا استاپ و خوردین بعد قیمت رفته