#12243

این ستاپ خوب بوده ولی با توجه به حرکت سه کندل قبلی، من تو نقطه ورود من ترجیح میدادم که روی mlh دورتر ورود کنم که یکم از اون سقف مینوری قبلی بالاتر میشد ولی در کل ستاپ خوبی بوده