#12277

ما همونجا که شما خرید کردی فروختیم ⁦:⁠-⁠)⁩