#12282

نوید جان زیاد خوب نبوده دیدت
یعنی ستاپ هست و میتونه درست باشه ولی به ساختار و نحوه رسیدن قیمت به اون ناحیه توجه نکردی