#12283

تحلیلت خوب بوده ولی بنظرم حتما یه چنگال در جهت روندت بنداز که بدونی کجایی
کلا تو تریدای شما من مشکل رو تو دید برد ای ت میبینم و اینکه بیشتر اوقات میخوای با روند بجنگی ولی اینجا قیمت گول زده معامله گرا رو