#12605

درسته اقا مجتبی ولی اینجا استثنا استاپش جای بدی نبوده و بد شانسی اورده ولی میتونست با ورود دوم سودشو کسب کنه
در هز صورت جای درست استاپ زیر کف تایید شده قبلی هستش ولی خیلی بالاست و نیازی هم نیست اونقدر حد ضرر بزرگ باشه.