#12656

این پوزیشن خوب بوده و استفاده ات از چنگال هم خوب بوده