#12702

عالی
ولی همون نکته ای که در مورد نفت گفتم بهت و اینجام میگم