#12793

عالی عمار جان این پوزیشنت خوبه فقط جای استاپ اولیه ات کجا بود؟ چون بنظرم ریسک به ریوارد اولیه ات یک به یک بزور میشده ولی خیلی معامله خوبی بود همین که با روند رفتی عالیه