#12856

خیر این ناحیه تا نشونه ای نده بهتون جای مناسبی برای گرفتن موقعیت فروش نیست اول ساختار بعد ابزار
مخصوصا چنگال سفیدتون که اصلا چنگال نیست و باید تثبیت بشه